ssklogo158x190px

ข้อมูลทั่วไป
สถานที่ตั้ง  บ้านเลขที่  879  ถนนปลัดมณฑล  ตำบลเมืองใต้  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์  33000
โทรศัพท์   0 4561 2868   โทรสาร  0 4562 0642
Email: satreesiriket@ssk.ac.th
เว็บไซต์ https://ssk.ac.th
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ศรีสะเกษ ยโสธร
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

พื้นที่บริเวณโรงเรียน
แบ่งเป็น  4  ส่วน  คือ

1. สตรีสิริเกศ  1  มีพื้นที่ 9  ไร่ 1งาน 73.2  ตารางวา
2. สตรีสิริเกศ  2  มีพื้นที่ 13  ไร่ 3 งาน 32.0  ตารางวา
3. บ้านพักศึกษาธิการจังหวัดมีพื้นที่ 3 ไร่ 1 งาน 76.8 ตารางวา
4. คณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการจัดซื้อที่ดินจากนางประน้อม หม้อทิพย์  และมอบให้โรงเรียน พื้นที่ 37.5 ตารางวา

รวมมีพื้นที่  26 ไร่  2  งาน  82  ตารางวา


ตราสัญลักษณ์-หน้านาง


ปรัชญาโรงเรียนสตรีสิริเกศ

"ปญฺญา  นรานํ  สิริ"

ปัญญาเป็นสิริ คือ มิ่งขวัญของคนทั้งหลาย

สีประจำโรงเรียน

สีชมพู  หมายถึง  การอยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคี
สีขาว  หมายถึง  การมีความจริงใจ และบริสุทธิ์ใจ

คำขวัญของโรงเรียน

"วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ผู้นำด้านกีฬา เห็นคุณค่าความเป็นไทย ก้าวไกลสู่สากล"

วัฒนธรรมองค์กร

"ครูอบรมสั่งสอนศิษย์ด้วยความรักและเมตตา"

ค่านิยมองค์กร

"ทำงานเป็นระบบ ครบถ้วนบริการ บนพื้นฐานขององค์ความรู้"

อัตลักษณ์

"ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน"

เอกลักษณ์

"โรงเรียนนามพระราชทาน"