โครงสร้างหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ
หลักสูตรระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ปีการศึกษา 2566 – 2568
ประเภทห้องเรียนพิเศษ


โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)
ห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (Excellent Science Mathematics and Technology : ESMT)

2.โครงสร้างแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษSMTE-ESMT

Download : pdf

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษตามโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)

3.โครงสร้างหลักสูตรEnglish Program(EP)ปรับ

Download : pdf

โครงสร้างหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP)

4.โครงสร้างหลักสูตรMini English Program(MEP)

Download : pdf

Loading