หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว19 ลงวันที่ 9 พย

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พ.ศ. 2547

พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศ

กฏ กคศ. เลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

O-27 กฏ กคศ. เลื่อนขั้นเงินเดือน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7-ว20 ลงวันที่ 30 ต

ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครู

ภาระงานข้าราชการ

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

O-27 เกณฑ์ ว.21

แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ PA
ตำแหน่งครู

O27-แนวทางประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ-PA-ตำแหน่งครู

คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

O27-คู่มือการดำเนินการคัดเลือกฯ-ครูผู้ช่วย-กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ-64

คู่มือการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

O-27 คู่มือ ว.21

คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

O-27 คู่มือการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู สพฐ