คณะผู้บริหารปัจจุบัน

ดร. ภูมิภัทร มาลี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
-
นางปาริสา อร่ามเรือง
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
นายธนานุรักษ์ นาจำปา
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายเตชิต พระไชยบุญ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
นายณัฐพร ทองพูน
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป