ข้อมูลบุคลากรโรงเรียน
ปีการศึกษา 2566

ข้อมูลครู – บุคลากรทางการศึกษา

ชื่อ-สกุลตำแหน่งวิทยะฐานะสังกัดกลุ่มสาระฯสาขา/วิชาเอกวุฒิการศึกษาสูงสุดปีที่เกษียณฯ
นายภูมิภัทร มาลีผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหาร-ปริญญาเอก2574
นางปาริสา อร่ามเรืองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหารศษ.ด. การบริหารการศึกษาปริญญาเอก2577
นายเตชิต พระไชยบุญรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงานชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหาร
นายธนานุรักษ์ นาจำปารองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหาร
นายณัฐพร ทองพูนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษฝ่ายบริหาร
นางทิวาพร จันทร์หมื่นครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริหารการศึกษาปริญญาโท2580
นายณัฐพล แสงทวีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ปริญญาโท2586
นางพิสมัย ทองอาบครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี2581
นางอัญชลี สามสีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาตรี2571
นางสาวณภัษชนันทน์ อาภรณ์ศรีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาตรี2588
นางศรีวรรณ ลมสูงเนินครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศหลักสูตรและการสอนปริญญาโท2571
นางนิภา จันทร์ละออครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯหลักสูตรและการสอนปริญญาโท2576
นายฉัตรชัย สุวรรณพรหมครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.บ. ศิลปศึกษาปริญญาตรี2570
นายสิรกฤษฎิ์ ศรีบุญเรืองครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา/ ชีววิทยาปริญญาตรี2575
นายอุทัย จึงสมานครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. วิทยาศาสตร์ปริญญาโท2579
นายวิวิศน์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์ปริญญาตรี2577
นางสาวสถิดาภรณ์ ขันคำครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพบธ.ม. ธุรกิจการศึกษาปริญญาโท2575
นางบุญญาพร บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี2573
นางวรลักษณ์ สายเชื้อครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบริหารการศึกษาปริญญาโท2585
นางรัตตินันท์ อารยะสิทธินนท์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯบธ.ม. บริหารธุรกิจและการจัดการปริญญาโท2577
นางสาวยุวดี คุณสมครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพค.ด. สาขาวิชาการบริหารการศึกษาปริญญาเอก2576
นางวิราวรรณ ยกพลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี2575
นายวรพจน์ นาคถมยาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2568
นางศิริพร นามจันทราครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศบริหารกาศึกษาปริญญาโท2575
นางธนพร รัตน์ธนากาญจน์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2576
นางสาวขวัญใจ ภาพันธ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี2567
นางเบญจวรรณ โทจันทร์ครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2575
นายกิตติชัย อุทุมครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2576
นางวลัย นามวงศ์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.ม. ภาษาอังกฤษปริญญาโท2578
นางวิจิตรา บุญเย็นครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี2581
นางอุไรวรรณ เพื้อก่ำครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพบธ.บ. ไม่ใช่วุฒิครูปริญญาตรี2567
นางประสพสุข ระยับศรีครูชำนาญการพิเศษการงานอาชีพศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2568
นางสาวดารณี วัฒนปาณีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2574
นางพิสุทธิ์ศรี ธนทองคำเหลือครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2573
นางรสสุคนธ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2577
นางเทพา สระแก้วครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2576
นางสุกัญญา ทีงามครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี2579
นางสาวสุภัทรา ชูสายครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. เทคโนโลยีทางการศึกษาปริญญาโท2573
นายธุวลักษณ์ แก้วคูณครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2576
นายประโยชน์ รังษีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาวท.บ. พลศึกษาปริญญาโท2572
นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน์ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษปริญญาตรี2579
นางนิตยา วิเศษสังข์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2575
นางสาวเมธาวี เผื่อแผ่ครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี2570
นางนิธินันท์ ธนะจิตต์สินครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ธุรกิจศึกษา (บัญชี)ปริญญาตรี2579
นางบุษกรณ์ พรหมพิลาครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯกศ.ม.หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2575
นายประดิษฐ์ ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2568
นางฐานิตา วัฒนพฤกษชาติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท2574
นายคำสิงห์ บูรณะศรีครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษาศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2575
นางโสภา พิเชฐโสภณครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท2575
นางกิตติยา ส่งสุขครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2576
นายศักดิ์ชาย เกษรครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2567
นางกนกอร ณิชกุลครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2575
นางประภา สมสุขครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ด. วิทยาศาสตรศึกษาปริญญาเอก2583
นางสาววิภาพร ชิณะแขวครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-ปริญญาเอก2586
นายวัชรา สิงห์ชะฎาครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี2586
นางสาวพิชญาภา สีนามะครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ก.ศ.ม. คณิตศาสตร์ปริญญาโท2586
นางไพลี จันทร์นิยมครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯหลักสูตรและการสอนปริญญาโท2570
นางสาวปราญชลี นนทะวันครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา สาขาเคมีปริญญาโท2588
นายสุรชัย ดอกแก้วครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา)ปริญญาโท2588
นางวณิชยา รัฐอุบลครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.ม. ภาษาไทยปริญญาโท2589
นางสาวพัลยมน เย็นสมุทรครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี)ปริญญาโท2588
นางสาวจินต์ภาณี กองจินดาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2588
นายภูเบศ เศรษฐบุตรครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโท2577
นางปิยาพร พรหมทาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2568
นางวิไล กุยแก้วครูชำนาญการพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกศ.ม. จิตวิทยาปริญญาโท2577
นางกิ่งแก้ว แดงงามครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท2579
นางพวงเพชร โพธิ์ชัยครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม.ปริญญาโท2585
นายพีรกานต์ หมวดแก้วครูชำนาญการพิเศษสุขศึกษาและพลศึกษากศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2578
นางสาวบุญล้อม กันตรงครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยกศ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2580
นางสุพัตรา ไชยโชติครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2583
นายธีระเดช ทองอินทร์ครูชำนาญการพิเศษศิลปะค.ม.ศิลปศึกษาปริญญาโท2585
นางผัสนี พานพรหมครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2573
นางณัฐรดา สาลีครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. ภูมิศาสตร์ปริญญาตรี2574
นางมนัสนันท์ ละเลิศครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา (สาขาฟิสิกส์)ปริญญาโท2586
นางนภสร เลิศศรีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวท.ม. การสอนเคมีปริญญาโท2574
นายนพพร ศรปัญญาครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยศศ.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี2582
นางนิษฐารัศมิ์ ปัญญาสิทธิ์ครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์ศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2581
นายบรรพชิต โพธิ์บอนครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษาปริญญาโท2587
นางกาญจนา ชิดดีครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2571
นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์ครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯศษ.ม. นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ปริญญาโท2576
นางไสว ทองเพ็ชรครูชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์กศ.ม. การบริหารการศึกษาปริญญาโท2576
นางดวงศิริ สุขประเสริฐครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี2576
นางสาวพงศ์พัชรา รชาลักษมีครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2588
นางแดงต้อย ปิ่นทองครูชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2569
นางสาวพันิภา จันทะโสมครูชำนาญการพิเศษภาษาไทยการบริหารการศึกษาปริญญาโท2581
นางสาวสุภัตตรา บุญภามาครูชำนาญการพิเศษภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี2584
นางเยาวลักษณ์ น้อยมิ่งครูชำนาญการพิเศษสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาโท2570
นางสาวศรวณีย์ ลาเตครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศษ.ม. วิทยาศาสตรศึกษาปริญญาตรี2582
นางสาวมะติกา สุธาบุญครูชำนาญการคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี2580
นายณัฐพงษ์ สาลีครูชำนาญการสุขศึกษาและพลศึกษาการบริหารการศึกษาปริญญาโท2578
นางสาววีระยา บุญพามาครูชำนาญการคณิตศาสตร์ศษ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี2585
นางปิยลดา หารไชยครูชำนาญการภาษาต่างประเทศศษ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2587
นางพรวิรุณ ประเสริฐสังข์ครูชำนาญการคณิตศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี2588
นายไพรนคร ชิณะแขวครูชำนาญการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. บริหารการศึกษาปริญญาโท2589
นางกนกขวัญ บุญภาคครูไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนเคมีระดับปริญญาโท2592
นางสาวจุรีรัตน์ บุตรวงศ์ครูไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีววิทยาปริญญาตรี2592
นางสาวชุตินันท์ คำเขื่องครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษปริญญาตรี2597
นางสาวปวีณ์ธิดา สังวังครูไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์บริหารการศึกษาปริญญาโท2594
นางสาวญาณา วาจนสุนทรครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯศศ.บ. ประวัติศาสตร์ศิลปะปริญญาตรี2591
นายจิระพงษ์ พุ่มงามครูไม่มีวิทยฐานะศิลปะดนตรีศึกษาปริญญาตรี2595
นางสาวสุภาพร หอมเนียมครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาญี่ปุ่นปริญญาตรี2597
นางสาวภัคศรัณญ์ กัลปพฤกษ์ครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)ปริญญาตรี2592
นางสาวนาฎสินี โพธิสารครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาจีนปริญญาตรี2594
นางสาวจุธาภัค วรโคตรครูไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยศษ.ม. หลักสูตรและการสอนปริญญาโท2592
นายอรรถพล ศรีเลิศครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2593
นางสาวสุกัญญา โลนุสิทธิ์ครูไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศศ.บ. วิทยาศาสตร์ปริญญาตรี2595
นางสาวกานตชนน์ ชาวประสาครูไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยค.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี2598
นายสำเริง บุญตาครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆปริญญาตรี2590
นายสุทธิกุล กอกหวานครูไม่มีวิทยฐานะศิลปะค.บ. ดนตรีปริญญาตรี2596
นางสาวชลล์ลฤลล์ เนียมจิตรครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศษ.บ. การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศปริญญาตรี2596
นางสาวธิดารัตน์ คำแพงครูไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (เคมี)ปริญญาโท2595
นางสาวกตัญญุตา ริมหนองอ่างครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯศษ.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2596
นางสาวอารยา โพธิสารครูไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ค.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี2596
นางสาวจุฑารัตน์ นามวงษ์ครูไม่มีวิทยฐานะภาษาไทยกศ.บ. ภาษาไทยปริญญาตรี2596
นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากรครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศค.บ. ภาษาอังกฤษปริญญาตรี2597
นายธีรศักดิ์ ชูแก้วครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศกศ.บ. การสอนภาษาจีนปริญญาตรี2596
นางสาวเพ็ญประภา บุญพิพัฒมงคลครูไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์ศษ.ม. คณิตศาสตร์ปริญญาโท2593
นางสาวกุลมณี ดอกแก้วครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. ภาษาเวียดนามปริญญาตรี2593
นางสาวเกศินี บรรจงครูไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศศศ.บ. อื่นๆปริญญาตรี2589
นางสาวลลิตา สายแก้วครูไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯค.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2595
นางน้องปู สาลีวงศ์ครูไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ปริญญาตรี2594
นางสาวปิยมาภรณ์ ไหลหลั่งครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศการสอนภาษาญี่ปุ่นปริญญาตรี2598
นางสาวนันทนา สาลีครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์กศ.บ. คณิตศาสตร์ปริญญาตรี2598
นายทิฆัมพร จิรานันท์สิริครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษปริญญาตรี2599
นางสาวธิดารัตน์ ชนะงามครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตรศึกษา/ชีววิทยาปริญญาโท2595
นางสาวฐิติยาภรณ์ ดุษฎีกุลครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะสังคมศึกษาฯกศ.บ. สังคมศึกษาปริญญาตรี2598
นางสาวพิมพา เชื้อทองครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะคณิตศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกการสอนคปริญญาโท2595
นางสาวทิพยรัตน์ กาประสิทธิ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิทยาศาสตรบัณฑิต จิตวิทยาปริญญาตรี2594
นางสาววาทินี สุรนารถครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะภาษาต่างประเทศภาษาจีนปริญญาตรี2594
นางสาวกนกพร แฝงพงศ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต การสอนวิทยาศาสตร์ปริญญาโท2596
นางสาววทันยา ภาษาพรมครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะศิลปศึกษาปริญญาตรี2599
นายสันติราษฎร์ ไพรป่าครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะศิลปะดนตรีศึกษาปริญญาตรี2598
นางสาวอรุณี สังขรัตน์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ทั่วไปปริญญาตรี2598
นางสาวจิราภรณ์ วงศ์พิทักษ์ครูผู้ช่วยไม่มีวิทยฐานะการงานอาชีพเกษตรศาสตร์ปริญญาตรี2598

ข้อมูลลูกจ้างประจำ

ชื่อ/นามสกุลตำแหน่งและส่วนราชการเลขที่ตำแหน่งวุฒิการ
ศึกษา
ปีเกษียณ
นายธนากร คงขุนทดช่างไม้ชั้น 310400ปวส.2568
นายกายสิทธิ์ อาจสาลีช่างไม้ชั้น 310399ม.62569
นายวรันต์ ชินทองช่างไม้ชั้น 310402ปวช.(ช่างก่อสร้าง)2570
นายปรีชา อินสุวรรณ์ช่างไม้ปูน 312403ปวท.2574

ข้อมูลพนักงานราชการ , ลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อ-สกุลระดับการศึกษาสูงสุดวิชาเอกการปฏิบัติหน้าที่
พนักงานราชการ
นางสาวหนึ่งฤทัย สอนอาจปริญญาตรีรัฐประศาสนศาสตร์สอนสังคมศึกษา
นางสาวธานีรัตน์ ไกรรักษ์ปริญญาตรีศิลปกรรมนาฏศิลป์สอนนาฎศิลป์
ลูกจ้างชั่วคราว(ครูอัตราจ้าง)
Mr. Norman Anthony GuestBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Richard GrantBachelor of ArtsEnglish LiteratureสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Lorna Backian SalasaBachelor of ArtsGeneral Science of MathสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr.Julio WidwidanBachelor of ArtsEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Rex P. BaguiBachelor of Secondary EducationMathematicsสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวสุลักขณา สติมั่นปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Jackelyn T. SadaypanMaster DegreeBiologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Hershie A. LopezBachelor of Science in Information TechnologyScience in Information TechnologyสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Mr. Frans C. De VilliersLLB (Law)International LawสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Ms. Charmaine Ann B. SalasaBachelor of Secondary EducationPhysical ScienceสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
Miss Marilyn V. TilosBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Freddy Marcelo BaguilatBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Mr. Sammy Gomez MilanBachelor of ArtsEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Lopez Irish Jean AgillonBachelor of Secondary EducationEnglishสอนภาษาอังกฤษ
Miss Jurisa O. OguesBachelor of Secondary EducationEnglishสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นางสาวกาญจนา ทุ่มโมงปริญญาตรีภาษาจีนสอนภาษาจีน
นางสาวรัตน์ฐาภัทร ยาเคนปริญญาตรีคณิตศาสตร์สอนคณิตศาสตร์
นางสาวอรุณี ตังวิรุฬวานิชปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
นายอนุชา บุญเย็นปริญญาตรีดุริยางค์ศิลป์สอนศิลปะ
นางสาวรัตนาวลี ศรีด้วงปริญญาตรีภาษาเวียดนามสอนภาษาเวียดนาม
นางสาววันสิริ สายสุพรรณ์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนนักเรียนโครงการEnglish Program
นายสมตระกูล สิทธิจินดาปริญญาตรีการแพทย์แผนจีนบัณฑิตสอนภาษาจีน
นายศักรินทร์ สุธารสปริญญาตรีภาษาญี่ปุ่นสอนภาษาญี่ปุ่น
นางสาวนโลบล ทรงงามปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ทั่วไปสอนวิทยาศาสตร์
Ms.Akiko SakaiBachelor degree of ArtsJapanese historyสอนภาษาญี่ปุ่น
Miss Lian JingchunBachelor degree of ArtsTeaching Chinese As a Foreign Languageสอนภาษาจีน
Miss Zhu PeiyingBachelor degree of ArtsEnglishสอนภาษาจีน
นางสาววรมน แสงสุขปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนคณิตศาสตร์ English Program
นายพรเทพ มะโรณีย์ปริญญาตรีภาษาอังกฤษสอนภาษาอังกฤษ
นายประสิทธิ์ โดดเดี่ยว(การจัดการทั่วไป)ห้องประชุม 60 พรรษาฯ