คะแนน O-NET
ระดับชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6