วิสัยทัศน์

"ภายในปี 2568 โรงเรียนสตรีสิริเกศ สมนามพระราชทาน สืบสานศาสตร์พระราชา ก้าวหน้าในศตวรรษที่ 21 ระดับมาตรฐานสากล "

พันธกิจ

 1. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ ผ่านการใช้ทักษะทางสังคม แห่งศตวรรษที่ 21 โดยฝึกทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา ฝึกประสบการณ์จริงตามบุคลิกภาพความถนัด

 2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ฝึกทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา และวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ผ่านช่องทางการใช้สื่อเทคโนโลยี โดยมีการสะท้อนผล และวิจัยพัฒนาผ่านการใช้ PLC

 3. พัฒนาทบทวนเป้าหมายและเงื่อนไขเทคนิควิธีการขับเคลื่อนพันธกิจการสร้างสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และอัตลักษณ์นามพระราชทานสู่การปฏิบัติงาน

 4. พัฒนาโครงสร้างหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะรองรับการคัดกรองความถนัดและบุคลิกภาพผู้เรียน โดยส่งต่อสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนในการศึกษาต่อผ่านแฟ้มสะสมผลงาน

 5. พัฒนาระบบสื่อการเรียนรู้แบบ Online and Onsite รองรับสื่อ ทักษะตามตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ชุดแบบวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง ตลอดจนจัดทำแหล่งเรียนรู้ในและนอกโรงเรียนตามข้อตกลงครูและเครือข่ายความร่วมมือ

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนมีสมรรถนะการสื่อสาร ทำงานร่วมกับความคิดขั้นสูง เห็นคุณค่าตนเอง และการเป็นพลเมืองของสังคม โดยมีผลงานเชิงนวัตกรรมแสดงความถนัดของตนเอง

 2. ครูมีหน่วยการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ มีคลังสื่อทักษะความรู้ตามตัวชี้วัดรายวิชา และมีคำอธิบายระดับคะแนนเกณฑ์คุณภาพหน่วยฐานสมรรถนะ และแบบรายงานผลการวิจัยและพัฒนาชั้นเรียน

 3. โรงเรียนมีบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงาน (PA) ตามเงื่อนไขภาระงานและเป้าหมา มาตรฐานประกันคุณภาพด้านครูและบุคลากร

 4. โรงเรียนมีแผนการเรียนตามกลุ่มความถนัดและบุคลิกภาพของผู้เรียน และมีแฟ้มสะสมผลงานแสดงความรู้ความรู้ความสามารถเชิงสมรรถนะของผู้เรียน

 5. โรงเรียนมีระบบสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Online and Onsite และแหล่งเรียนรู้ แหล่งฝึกประสบการณ์ตามข้อตกลงความร่วมมือ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และผลงานของสมรรถนะรายวิชา

 2. พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้และประเมินผลฐานสมรรถนะผ่านช่องทาง Online and Onsite

 3. พัฒนาระบบประเมินผลงานเชิงสมรรถนะผ่านข้อตกลงการปฏิบัติงาน

 4. พัฒนาหลักสูตรรายวิชาฐานสมรรถนะ

 5. สนับสนุนระบบการบริหารจัดการ และการเรียนรู้ผ่าน Online and Onsite