วันที่ 12 ก.พ. 2558 การนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จากคณะกรรมการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading