วันที่ 15 พ.ค. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ แนะนำครูประจำการย้ายมาใหม่และครูพิเศษ ให้คณะครูและนักเรียนได้รับทราบ

1. นายณัฐวุฒิ หารไชย ครูวิทยาศาสตร์
2. นายศักรินทร์ สุทารส ครูพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น
3. นางสาวหทัยรัตน์ อมรเดชากุล ครูพิเศษ ภาษาญี่ปุ่น
4. นางสาววันศิริ สายสุพรรณ ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ(EP)
5. นางสาวจูรีซ่า อูเกส ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ(EP)
6. นายสมตระกูล สิทธิจินดา ครูพิเศษ ภาษาจีน
7. นางสาวสกาวเดือน บุญนำ ครูพิเศษ ภาษาอังกฤษ

activity

[srizonfbalbum id=35]

Loading