8 มิ.ย. 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตริสิริเกศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 นำโดยนายวิพากย์ โรจนแพทย์, นายวิชัย รัศมีดารา, นายธัชชัย จุ้ยคลัง มาประเมินโรงเรียนสตรีสิริเกศ ณ ห้องประชุมเกศสิริ

activity

[srizonfbalbum id=27]

Loading