วันที่ 12 มิ.ย. 2558  แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาฝึกสอนที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ ดังนี้

1. นางสาวจริยา บัวจูม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2. นางสาวพรพิมล สารพล สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. นางสาวอาภรณ์ ตรีโชคสุวรรณ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
4. นายสันติสุข โคตะนนท์ สาขาวิชาพลศึกษา
5. นายวีระพงษ์ หนองกก สาขาวิชาพลศึกษา

activity

[srizonfbalbum id=24]

Loading