16 มิ.ย. 2558 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมการใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียน(School Management Support System : SMSS) ให้แก่บุคลากร เพื่อนำระบบมาใช้งานในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น งานวิชาการ : การบันทึกข้อมูลการมาเรียนรายวัน(มา/ลา/ขาด) การบันทึกข้อมูลเข้าเรียนรายวิชา ตารางสอน งานทั่วไป : จองใช้รถยนต์, จองใช้ห้องประชุม งานบุคคล : การลาราชการ ฯลฯ ผ่านอุปกรณ์(Device) ต่างๆ เช่น SmartPhone, Tablet, Notebook, PC ขอบคุณวิทยากร : ครูวิวิศน์ ธนะจิตต์สินและทีมงาน >> http://smss.ssk.ac.th

activity

[srizonfbalbum id=22]

Loading