25 ส.ค. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบเกียรติบัตรรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้
1. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
1.1 ชนะรางวัลชมเชยอันดับ 1 ระดับ ม.ต้น ได้แก่เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี ม.1/9, เด้กชายภานุพงศ์ บุดดา ม.3/1 ครูมยุรี สาลีวงศ์และครูสุพัตรา ไชยโชติ เป็นผู้ฝึกซ้อม
1.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นายณัฐวุฒิ มณีโชติ ม.6/5, นายธงไทย งามเพชร ม.5/15 ครูเยาว์ลักษณ์ พุทธเสน, ครูประดิษฐ์ ส่งสุข, ครูวไลพร สุตพันธ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม
2. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
2.1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม.ต้น ได้แก่ ด.ญ.กุลณัฎฐ์ เกียรติสุรนนท์ 3/9, ด.ญ.ภัทราภร แก้วภมร 3/9, ด.ญ.ปิ่นมณี บุญหล้า 1/9 ครูกิ่งแก้ว แดงงาม, ครูกิตติยา ส่งสุข เป็นผู้ฝึกซ้อม
2.2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นายธนเทพ แย้มทับทิม 5/4, น.ส.อภิญญา จำเริญทรัพย์ 5/4, น.ส.ศุภนิตา สระแก้ว 5/4 ครูเทพา สระแก้ว, ครูรัตน์ฐาภัทร เป็นผู้ฝึกซ้อม
3. การแข่งขันแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ญ.เปิมิกา ยวนพันธ์ 3/9, ด.ญ.สิริกัญญา ธรรมประดิษฐ์ 3/9 ครูมยุรี สาลีวงศ์, ครูยุพาพร วิเศษสังข์, ครูมะติกา เป็นผู้ฝึกซ้อม
4. การแข่งขัน A-Math ระดับ ม.ต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ด.ช.เตชิน วัฒนพฤกษชาติ 1/9, ด.ช.นิติพัฒน์ จารุอารยนันท์ 1/9, ด.ช.ธนชัย แก้วแสน 3/9, ด.ช.สายชล พรมชาติ 3/9, ด.ญ.เปมิกา ยวนพัฯธ์ 3/9, ด.ญ.สิริกัญญา ธรรมประดิษฐ์ 3/9 ครูมยุรี สาลีวงศ์, ครูพรวิรุณ, ครูธัญวิชญ์ สาลีวงศ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม

activity

[srizonfbalbum id=78]

Loading