27 ส.ค. 2558 รองผู้อำนวยการฯนายประสพ ชารีนิวัฒน์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดโดยกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
๑. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๓,๐๐๐ บาท
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
๑. เด็กชายปฐวี ศิลาโชติ นักเรียนชั้น ม.๒/๙
๒. เด็กหญิงลภัสรดา พันธสีมา นักเรียนชั้น ม.๒/๙
๓. เด็กหญิงกมลภัทร พันธสีมา นักเรียนชั้น ม.๒/๙
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปราญชลี นนทะวัน และ นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์
๒. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science show) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน ๘๐๐ บาท
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
๑. เด็กชายปฐพี ศิลาโชติ นักเรียนชั้น ม.๒/๙
๒. เด็กหญิงลภัทรสดา พันธสีมา นักเรียนชั้น ม.๒/๙
๓. เด็กหญิงกมลภัทร พันธสีมา นักเรียนชั้น ม.๒/๙
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปราญชลี นนทะวัน และ นางสาวปฐมาวดี พละศักดิ์
๓. รางวัลที่ ๔ (รางวัลชมเชย) การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจาก ๕๙ โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
๑. นางสาวปวิชญา โล้เจริญรัตน์ นักเรียนชั้น ม.๕/๑๕
๒. นายวสุ โพธิ์งาม นักเรียนชั้น ม.๔/๑๕
ครูผู้ฝึกสอน นางกชพร รัตนธนากาญจน์ และ นายสุรชัย ดอกแก้ว
๔. รางวัลที่ ๕ (รางวัลชมเชย) การใช้เครื่องมือทางฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจาก ๓๐ โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๓๐๐ บาท
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
๑. นางสาวนครียา รุ่งพัฒนาชัยกุล นักเรียนชั้น ม.๕/๑๕
๒. นางสาววรินทร คุณเกียรติ นักเรียนชั้น ม.๔/๑๕
ครูผู้ฝึกสอน นายวัชรา สิงห์ชะฎา และ นายอุทัย จึงสมาน
๕. รางวัลที่ ๑๐ การใช้เครื่องมือทางชีววิทยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจาก ๒๗ โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
๑. นางสาวรมิดา พงศ์พีรเดช นักเรียนชั้น ม.๔/๑๕
๒. นางสาวพลอยไพลิน เพชรลานน์ นักเรียนชั้น ม.๔/๑๕
ครูผู้ฝึกสอน นางกชพร รัตนธนากาญจน์ และ นายสุรชัย ดอกแก้ว
๖. รางวัลที่ ๑๕ การใช้เครื่องมือทางเคมี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจาก ๓๐ โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
๑. นางสาวปะราลี ปัทมะ นักเรียนชั้น ม.๕/๑๕
๒. นายศุภกิจ บุญส่งดี นักเรียนชั้น ม.๔/๑๕
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวพัลยมน เย็นสมุทร และ นางสาวปราญชลี นนทะวัน

activity

[srizonfbalbum id=80]

Loading