14 ม.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม 2559 ก้าวสู่อาเซียน  ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

activity
ภาพชุดที่ 1

[srizonfbalbum id=122]

ภาพชุดที่ 2

[srizonfbalbum id=123]

Loading