8 ก.พ. 59 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่สอง กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมจีน-เวียดนาม “ตรุษจีน-ตรุษญวน” ณ บริเวณพิธีหน้าเสาธงและศูนย์อาหาร เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เพิ่มทักษะความรู้ด้านวัฒนธรรมต่างชาติ

activity

ชุดที่ 1

[srizonfbalbum id=115]

ชุดที่ 2

[srizonfbalbum id=114]

Loading