23 ก.พ. 59 นักเรียนระดับชั้น ม.5 นำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมชมพูขาว

activity

[srizonfbalbum id=93]

Loading