เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชุดการเรียน เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
รายวิชา ว31242 สิ่งมีชีวิตและการดำรงชีวิต
ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
โดย
นางกชพร รัตนธนากาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2016/05/p1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Loading