เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการสร้างและการใช้โมดูล รายวิชา พันธุศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ยีนและโครโมโซม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
โดย
นางกชพร รัตนธนากาญจน์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2016/06/p2.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Loading