กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้สื่อ PlayFACTO” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทางด้านกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยการทดลองปฏิบัติกิจกรรม และสามารถนำความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นในอนาคต ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 260 คน

activity

<< ภาพกิจกรรมทั้งหมด >>

ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
โรงเรียนสตรีสิริเกศ

Loading