5 ก.ค. 2559 งานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรให้ความรู้ เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ณ ห้องประชุมเกศสิริ ได้รับเกียรติจากนายทองดี ทองผาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นวิทยากรให้การอบรม

 

Loading