13 ก.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศต้อนรับคณะนิเทศติดตามโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการร่วมกันพัฒนาความรู้ทางวิชาการของโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ที่จัดการเรียนการสอนนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพ สามารถยกระดับการจัดการเรียนการสอนให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

activity[srizonfbalbum id=161]

Loading