25 ส.ค. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลงาน/ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และนักเรียนมีผลการเรียนในระดับดีเยี่ยม เพื่อเป็นทุนการศึกษาในการพัฒนาตัวเองต่อไป

โดยในกิจรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติมามอบทุน พร้อมกับผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศและนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ขอกราบขอบพระคุณในความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของผู้มอบทุนทุกท่าน

activity[srizonfbalbum id=177]


<< ประมวลภาพทั้งหมด >>

Loading