12 ก.ย. 59 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดการนิเทศภายในกลุ่มบริหารงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อเป็นการนิเทศ กำกับและติดตามการปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มงาน โดยบรรยากาศการนิเทศเต็มไปด้วยกัลยาณมิตร เพื่อให้แต่ละกลุ่มงานได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานต่อไป

activity[srizonfbalbum id=187]

Loading