26 ต.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่เข้าแข่งขันรายการต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก นายประสพ ชารีนิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง)
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประยุกต์ “ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่  12” โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  ระดับประเทศ
1. เด็กหญิงกมลภัทร  พันธะสีมา ม.3/9
2.เด็กหญิงสาริยาวลี  ขันนาเลา ม.3/9
3.เด็กหญิงสุภรัตน์ ทองมา  ม.3/9
ครูที่ปรึกษา : นายณัฐวุฒิ  หารไชย

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1 – ม.3
– เด็กหญิงณัฎฐกานต์  เพชรลานน์ ม.3/9
– เด็กหญิงมิ่งขวัญ  วิเศษสังข์ ม.2/9
– เด็กหญิงอักษราภัค  กระแสโสม ม.2/9
ครูที่ปรึกษา :
– นางอรุณวดี  ศรีดาพันธ์
– นายสุรชัย  ดอกแก้ว

2. รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4 – ม.6
– นางสาวปวิชญา  โล้เจริญรัตน์ ม.6/15
– นางสาวนครียา  รุ่งพัฒนาชัยกุล ม.6/15
– นายวสุ  โพธิ์งาม ม.5/15
ครูที่ปรึกษา :
– นางพวงผกา  ไชยพงษ์
– นางกชพร  รัตนธนากาญจน์

3. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ม.1 – ม.3
– เด็กหญิงพรพิชชา  นาคโคตร ม.3/9
– เด็กหญิงภัทราภรณ์  คุณสวรรค์ ม.3/9
– เด็กหญิงประภาดา  คำนึง ม.3/9
ครูที่ปรึกษา :
– นางนภสร  เลิศศรี
– นายสิรกฤษฏิ์ ศรีบุญเรือง

4. รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภททดลอง  ม.4 – ม.6
– นางสาวชญานิษฐ์  ชัยสิทธานนท์ ม.5/15
– นางสาวสิริยากรณ์  ลาลุน ม.5/15
– นางสาวพิชญาภา  สมบัติวงศ์ ม.5/15
ครูที่ปรึกษา :
– นางสาวนวลขจร  คำมุงคุล
– นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร
– นายอัศศิริ  ไชยพงษ์

5. รางวัลระดับเหรียญทอง  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.1 – ม.3
– เด็กหญิงกมลภัทร  พันธะสีมา ม.3/9
– เด็กหญิงสาริยาวลี  ขันนาเลา ม.3/9
– เด็กหญิงสุภรัตน์ ทองมา ม.3/9
ครูที่ปรึกษา :
– นายณัฐวุฒิ  หารไชย
– นางประภา สมสุข

6. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  ประเภทสิ่งประดิษฐ์  ม.4 – ม.6
– นางสาวธนัญญา  โนนกอง ม.5/15
– นางสาวกรกนก  เพียรภูเขา ม.5/15
– นางสาวขวัญข้าว  ดีอ้อม ม.5/15
ครูที่ปรึกษา :
– นางเบญจวรรณ   โชติกุล
– นางวิรงรอง  วิเศษ

7. รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.1 – ม.3
– เด็กหญิงอเมเลีย  บุญมีศรีสุข ม.1/1
– เด็กหญิงนพรัตน์  ทองแย้ม ม.1/4
– เด็กหญิงปูริดา  หล้ากุล ม.1/10
ครูที่ปรึกษา :
– นางกนกอร  ณิชกุล
– นางสุกัญญา  โลนุสิทธิ์
– นางสาวนโลบล  ทรงงาม

8. รางวัลระดับเหรียญทอง  ชนะเลิศ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)  ม.4 – ม.6
– นางสาวอรัญญา  สุขสมบัติ   ม.4/1
– นางสาวสุพัตรา  คำเอี่ยม   ม.4/1
– นางสาวนัชชา  ศรีพลาย   ม.4/1
ครูที่ปรึกษา :
– นายณัฐพร  ทองพูน
– นางมนัสนันท์  ละเลิศ
– นางสาวอรุณี  ตั้งวิรุฬห์วณิช

9. รางวัลระดับเหรียญทอง    ชนะเลิศ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.1 – ม.3
– เด็กหญิงวริศรา  โคตพันธ์ ม.3/4
– เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์เจริญ ม.3/4
ครูที่ปรึกษา :
– นางสุกัญญา  ทีงาม
– นายวัชรา สิงห์ชะฎา

10. รางวัลระดับเหรียญทอง    รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  ม.4 – ม.6
– นางสาววรินทร  คุณเกียรติ ม.5/15
– นายศุภกิจ  บุญส่งดี ม.5/15
ครูที่ปรึกษา :
– นายอุทัย  จึงสมาน
– นางสาวปราญชลี นนทะวัน

11. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น)  ม.1 – ม.3
– เด็กชายเจษฎางค์  กาละพันธ์ ม.3/5
– เด็กชายกฤชธร  ทองอินทร์ ม.3/5
ครูที่ปรึกษา : นายบรรพชิต  โพธิ์บอน

12. รางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ)  ม.1 – ม.3
– เด็กชายอำนวยชัย  บุญมา ม.3/5
– เด็กชายปฏิพล  อ่อมแก้ว ม.3/5
ครูที่ปรึกษา : นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง

[srizonfbalbum id=206]

Loading