เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
รายงานการพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง “การปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี”
รายวิชา ส23103 สังคมศึกษาพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โดย
นางสาวนารินทร์ จันทราภิรมย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/narin.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Loading