เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตามแนวคิดโดยใช้สมองเป็นฐาน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย
นางเบญจมาส  เข็มพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/ben1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/ben2.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/ben3.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2016/12/ben4.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Loading