เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน วิชา สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

โดย นางสาวบุญล้อม  กันตรง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

[embeddoc url=”https://ssk.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/ชุดการสอนศูนย์การเรียน-1-เผยแพร่.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Loading