กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกาศผลการสอบเยาวชนคนเก่ง วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 – ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

https://drive.google.com/drive/folders/1d-_UVN91z7j3UhELXPWXHciNXDqJf_JX


<< ค้นหารายชื่อ / พิมพ์เกียรติบัตร >>

 

  • นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ , รองชนะเลิศอันดับที่ 1- 2 , รางวัลชมเชย และรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ ให้นักเรียนมารับรางวัลและเกียรติบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 08.15น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษามหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ
  • สำหรับนักเรียน/โรงเรียนที่ได้รางวัลพิเศษ ทางโรงเรียนสตรีสิริเกศจะจัดส่ง“เกียรติบัตรรางวัลพิเศษ”ให้ทางไปรษณีย์
  • นักเรียนที่ได้ลำดับอื่นๆ จะได้รับ “เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน”โดยต้องพิมพ์เองในระบบเกียรติบัตรออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://contest61.ssk.ac.th/print.php

Loading