เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ผลการใช้ชุดการสอนแบบโปรแกรม เรื่อง คำสั่งควบคุมการทำงาน
รายวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา 1 รหัสวิชา ง32105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โดยนางรสสุคนธ์ แก้วคูณ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

บทคัดย่อ-รสสุคนธ์

 

Loading