28 พ.ค. 2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับงานโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมชี้แจงการจัดทำหลักสูตรต้านทุจริตในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้กับหัวหน้างานวัดผลและหัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading