วันที่ 5 – 16 ก.ย. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 3 , 4 , 5 , 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนักเรียน

<< อัลบั้มภาพ ระดับชั้น ม.1 >> | << อัลบั้มภาพ ระดับชั้น ม.3 >>

<< อัลบั้มภาพ ระดับชั้น ม.4 >> | << อัลบั้มภาพ ระดับชั้น ม.5 >> | << อัลบั้มภาพ ระดับชั้น ม.6 >>

 

หมายเหตุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Loading