16 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ และโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ร่วมกิจกรรม “ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง” ณ แปลงนาสาธิต ไร่นาชุน – วัชระ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เกิดเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร และเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading