25 พ.ย. 2562 งานอาคารสถานที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้ความรู้ เรื่อง การใช้ถังดับเพลิงและสาธิตวิธีการใช้เครื่องมือดับเพลิงอย่างถูกวิธี

Loading