โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน ระหว่างวันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน คือ

1. ประธานกรรมการ นายตระกูล อุดมเสียง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม ประเมินมาตรฐาน ด้านที่ 3

2. ดร. สำเร็จ ธงศรี อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมพิทยาคม ประเมินมาตรฐาน ด้านที่ 2

3. นายสนอง อินละคร อดีตศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่ ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ประเมินมาตรฐาน ด้านที่ 1

Loading