26 ธ.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม “Merry Christmas & Happy New Year” โดยมีคณะครูและนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

Loading