วันที่ 8 – 10 ม.ค. 2562 คณะลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือและค่ายพัฒนาเยาวชนกรมทหารราบที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมด >> https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1kn2nlixRrZnWSvRVohXMUZVmElcXBA0t

Loading