ด่วนที่สุด : ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ต้องการสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนสตรีสิริเกศมอบหมายให้ผู้ปกครองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเข้าไปทำแบบสำรวจที่เว็บไซต์ https://forms.gle/seg4gbhwFFggjt7p8 หรือ QRCode ที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 เพื่อ สพฐ จะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ ดังกล่าว ในปีการศึกษา 2563
 
อ้างอิงหนังสือราชการ : ศธ 04258/ว1604 การสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) สำหรับผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
 
หมายเหตุ แบบสอบถามนี้ใช้เฉพาะโรงเรียนใน สพม.28

Loading