18 มิ.ย. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นิเทศติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading