ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ศูนย์โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ จัดการทดสอบวัดความรู้ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู ตามโครงการสอบวัดผลทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาและครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 โดยมีการทดสอบ จำนวน 3 รอบ คือ

รอบที่ 1 วันที่ 15 – 16 ส.ค. 2563

รอบที่ 2 วันที่ 22 – 23 ส.ค. 2563

รอบที่ 3 วันที่ 5 – 6 ก.ย. 2563

ประมวลภาพกิจกรรม

 

Loading