28 ส.ค. 2563 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนกับโรงเรียน และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียน ร่วมมือกันส่งเสริมนักเรียนตามศักยภาพและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ ตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นประธานในพิธี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading