ผู้เกษียณไหว้เจ้าที่

17 ก.ย. 2563 คณะครูและบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย คุณครูมยุรีย์ สาลีวงศ์ คุณครูเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ คุณครูนันท์นภัส อุบลพงษ์ คุณครูวัลลภ สหธรรมมิกะชาติ คุณครูสถิตย์ ประสาร คุณครูจุรีรัตน์ วรรณวงศ์ นายฉลอง เรืองฤทธิ์ ลูกจ้างประจำ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมครูเก่า คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรปัจจุบัน ร่วมพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำโรงเรียนสตรีสิริเกศ ในโอกาสจะเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading