5 ต.ค. 2563 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอนและส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ สำหรับครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โดยจัดกิจกรรมเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า คือ ตัวแทนนักเรียน ระดับชั้น ม.1 – ม.6 ห้องละ 1 คน และภาคบ่าย คือ ครูที่ปรึกษา ระดับชั้น ม.1-ม.6 ห้องละ 1 คน

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading