วันที่ 19 ต.ค. 2563 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในโอกาสโรงเรียนสตรีสิริเกศมีผลงานดีเด่นเป็นเชิงประจักษ์ จำนวน 2 รางวัล คือ

1. โล่ประกาศเกียรติคุณ “สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและประสบผลสำเร็จในวิชาชีพ” ในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2562

2. โล่ประกาศเกียรติคุณการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในระบบออนไลน์ โดยผลการประเมินโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้รับคะแนน 98.08 ในระดับ AA

ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ครั้งที่ 5/2563

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading