กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในด้านภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

วันที่ 20 ต.ค. 2563 กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

วันที่ 21 ต.ค. 2563 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 29 – 30 ต.ค. 2563 กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading