วันที่ 7 ธ.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม “ค่ายต้นกล้ามารยาทงาม ตามวิถีความเป็นไทย” สําหรับนักเรียนแกนนํา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จํานวน 156 คน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติตนด้านมารยาทไทยได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมตามกาลเทศะ มีความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ตามอัตลักษณ์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ “ปัญญาดี มีมารยาทงาม สมนามพระราชทาน”

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading