วันที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทุนเรียนดี และช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้มีอุปการะคุณ โดยนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นผู้กล่าวรายงาน

คณะครู นักเรียน โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอขอบคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย วัฒนธรรมจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ขนส่งจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายด่านศุลกากรช่องสะงำ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ รกท.หัวหน้าสำนักงานจังหวัด เจ้าของทุนการศึกษาทุกท่าน รวมทั้งผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้

หมายเหตุ ทุนการศึกษาที่มอบให้กับนักเรียนทุนเรียนดี มีกองทุนทั้งหมด 166 กองทุน นักเรียนได้รับทุน จำนวน 568 คน รวมเป็นเงิน จำนวน 881,000 บาท

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading