ประกาศโรงเรียน เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องด้วยเหตุพิเศษ และให้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
 
หมายเหตุ เปิดเรียนตามปกติวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
 
– ทั้งนี้ในช่วงปิดสถานศึกษา โรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านสื่ออิล็กทรอนิกส์ ใบงาน ใบความรู้ หรือในรูปแบบอื่นๆ โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน
 
– ขอความร่วมมือนักเรียนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Loading