โรงเรียนสตรีสิริเกศ แจ้งสถานที่มอบตัวนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

; รายละเอียดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
คำอธิบาย
ม.1/10 ห้องเรียนพิเศษ วคทส.
ม.1/11 ห้องเรียนพิเศษ EP
ม.4/11 ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน-ญี่ปุ่น
ม.4/12 ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
ม.4/13 ห้องเรียนพิเศษ SMTE
ม.4/14 ห้องเรียนพิเศษ MEP เน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ม.4/15 ห้องเรียนพิเศษ MEP เน้นภาษาอังกฤษ
นักเรียนสามารถพิมพ์ใบแจ้งชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่ 27 – 30 เมษายน 2564
พิมพ์ชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ >> http://schoolbilling.dev31.in.th/sbssk/Pages/printreportpayinforstudent.aspx
หรือสแกน QRcode ที่รายละเอียดการชำระเงิน
หมายเหตุ ห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 รายงานตัวตามกำหนดการเดิม สถานที่ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ห้องเรียนพิเศษสังกัด

Loading