โรงเรียนสตรีสิริเกศ ขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายละเอียด ดังนี้

  1. กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชา ดาราศาสตร์ ม.ต้น ในวันที่ 14-15 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30 – 16:30 น. โดยอบรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM (รับเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เท่านั้น)
  2. กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โครงการโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาวิชา คณิตศาสตร์ ในวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 เวลา 08:30 – 16:30 น. โดยอบรมแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM (รับนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย)

นักเรียนที่สนใจสามารถลงชื่อสมัครโดยการสแกน QR Code ตามรายละเอียดในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์…

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

Loading